Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Creawise.DIGITAL s.r.o.
IČO: 53938305
DIČ: 2121529619
so sídlom: Werferova 6 040 11 Košice – mestská časť Juh
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 51995/V

Kontaktné údaje:
email: apple@appleprodukty.sk
telefón: +421 915 670 660
www: https://www.appleprodukty.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na nápis vložiť do košíka a daný produkt bude umiestnený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vyplnení objednávkového formulára.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH.  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY 

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do 14 dní bez udania dôvodu. Má niekoľko možností:

1)    e-mailom na adresu info@appleprodukty, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky

2)    telefonicky na tel. č.: +421 915 670 660. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu:

1)    vypredania zásob

2)    nedostupnosti tovaru

3)    ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.)

4)    tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet . 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy 

Podľa zákona 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  2. .predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  3.  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
  4.  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
  5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Náklady s odstúpením od zmluvy znáša zákazník.

NERUČÍME

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

CENY NAŠICH VÝROBKOV 

Ceny uvedené v internetovom obchode www.appleprodukty.sk sú platné v čase objednania tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak nie je uvedený iný konkrétny termín a konkrétna suma.
Cena tovaru je uvedená bez DPH, predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sú v eurách (EUR).
V cene tovaru nie je započítané poštovné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací aj záručný list.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky Vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami internetového obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru sa realizujú formou nákupného košíka (minimálna hodnota nákupu nie je stanovená), ku každej objednávke účtujeme náklady za doručenie tovaru.

Do objednávkového formuláru uvádzajte vo vlastnom záujme presné a pravdivé údaje.

Predajca si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka v prípade nutnosti overenia alebo upresnenia údajov v objednávke.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena v pôvodnej objednávke.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Creawise.DIGITAL s.r.o.
IČO: 53938305, DIČ: 2121529619 so sídlom: Werferova 6 040 11 Košice – mestská časť Juh (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.appleprodukty.sk (ďalej len “systém”). VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.appleprodukty.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.  Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

OBJEDNÁVKA

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Creawise.DIGITAL s.r.o.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

V našom e-shope nie je možné nakupovať bez registrácie. Každý kupujúci je povinný sa na stránke zaregistrovať. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.appleprodukty.sk sú záväzné.

2. MOŽNOSŤ PLATBY 

Za objednaný tovar môžete zaplatiť viacerými  spôsobmi:

a.) PREVODOM alebo HOTOVOSTNÝM VKLADOM  na bankový účet (objednaný Tovar treba uhradiť najneskôr do 3 pracovných dni). Názov Banky: Tatra banka, a.s. IBAN: SK57 1100 0000 0029 3903 8465. Variabilný symbol sa zhoduje s ID číslom Vašej objednávky a obdržíte ho v potvrdzujúcom maile. Pri úhrade prevodom je nutné zadať variabilný symbol pre identifikáciu Vašej platby.

b.) Slovenská pošta – zaplatíte priamo pri prevzatí zásielky

3.DODACIE PODMIENKY

Miesto, t.j. adresa a spôsob dodania tovaru je  v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke.

Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenská pošta, a.s., alebo pomocou vlastných prepravných kapacít.

– Dopravca Slovenská pošta – doručenie do 48-72 hodín (ak je tovar skladom)

– Dopravca Doruč.to Košice – doručenie do 24 hodín (ak je tovar skladom)

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1 dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje. Tovar, ktorý je skladom sa doručuje štandardne do 2 pracovných dní. Tovar, ktorý sa vyhotovuje na objednávku napr. atypické rozmery, alebo tovar, ktorý nie je skladom, ale sa vyhotovuje na objednávku podľa požiadaviek zákazníka doručujeme najneskôr do 15dní.

Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

4.NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, zároveň má právo účtovať si preukázateľne vynaložené prostriedky na expedíciu tovaru.

Zákazníkovi bude odoslaná za náhradu škody elektronickou formou, následne aj poštou faktúra s lehotou splatnosti 14 dní. Túto faktúru je možné uhradiť na účet predajcu, alebo poštovou poukážkou.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu za tovar vopred (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, na ktorý mu bude vystavená faktúra s lehotou splatnosti 14dní , bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účely zaslania tovaru formou internetového obchodu a aj pre účely objednávok na individuálne riešenie je potrebné pracovať aj s Vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie podlieha platným zákonom SR o ochrane osobných údajov a používaním našich služieb dávate súhlas s ich spracovaním pre uvedené účely.

Kupujúci, pokiaľ ide o fyzickú osobu, je povinný poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ ide o právnickú osobu, kupujúci musí uviesť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Všetky spomínané údaje sú nevyhnutné pre správny priebeh plnenia obchodného vzťahu. Používajú sa k vytvoreniu daňových dokladov, distribúcii a všetkých ďalších úkonov nevyhnutných pre spracovanie plnenia medzi kupujúcim a predávajúcim. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a v žiadnom prípade sa neposkytujú žiadnym tretím subjektom. Výnimku tvoria iba subjekty ako: banka (poskytnutie mena) a doručovateľské firmy (zadanie adresy pre distribúciu tovaru). Ide o jednorazové poskytnutie údajov pre spracovanie objednávky.

Všetky momentálne ponúkané formy elektronického bankovníctva (platba tovaru cez internet) sú realizované výhradne na stránkach banky kupujúceho. Predávajúci operuje iba so skutočnosťou o realizácii platby(úspešná alebo neúspešná platba), prípadne poskytnutia čísla účtu pre vrátenia peňazí. Iné skutočnosti ako je prihlasovacie údaje, heslá a pod. sa predávajúci nedozvie.

Pokiaľ si kupujúci praje zrušiť registráciu, informuje o tom predávajúceho mailom. Ten následne jeho registráciu zruší. V prípade, že sa kupujúci rozhodne vymazať svoju mailovú adresu z rozosielacej databázy, informuje o tom predávajúceho mailom. Následne o vymazaní bude kupujúci upovedomený.

Aktualizovanie svojich údajov môže kupujúci urobiť kedykoľvek po prihlásení sa na svoje konto.

Kupujúci pri používaní internetového obchodu www.appleprodukty.sk súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci poskytuje túto skutočnosť na dobu neurčitú a môže ju kedykoľvek odvolať. Súhlas zaniká v dobe 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s údajmi sú uvedené v zákone.

Názov a adresa organu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia – SOI
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Vrátna 404/3, 040 01 Košice – Staré Mesto-Staré Mesto

Súčasťou obchodných podmienok je taktiež Reklamačný poriadok a Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.7.2019